SPŁACAJ DŁUG PRZEZ INTERNET  >>

lub skontaktuj się z nami

CZAT Z KONSULTANTEM >> FORMULARZ KONTAKTOWY >>

*Numer jest bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Ultimo Wnioski i reklamacje

Wnioski i reklamacje

Chcemy Państwu pomagać na każdym etapie wychodzenia z zadłużenia, dlatego podpowiadamy, jak złożyć wnioski oraz udostępniamy gotowe wzory pism.

 1. Jak złożyć wniosek
 2. Wnioski i oświadczenia
 3. Składanie i rozpatrywanie reklamacji
 4. Rodzaje reklamacji

Jak złożyć wniosek

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wszyscy pracownicy Ultimo pracują zdalnie. Oznacza to, że nie działa Biuro Obsługi Klienta w siedzibie firmy we Wrocławiu. Wszystkich Klientów zapraszamy niezmiennie do kontaktu telefonicznego pod bezpłatnym numerem infolinii 800 804 904 lub poprzez portal obsługi zadłużenia www.eUltimo.pl.

Jednocześnie, w związku z zaistniałą sytuacją, informujemy o możliwości wydłużenia terminu udzielania odpowiedzi na Państwa korespondencję.

Jeśli chcą Państwo zwrócić się do Wierzyciela z wnioskiem lub z reklamacją, prosimy umieścić w piśmie następujące dane:

 • Dane personalne:

  • imię i nazwisko;
  • PESEL;
  • adres zameldowania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer);
  • adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer);
  • numer telefonu do kontaktu.
 • Dane dotyczące sprawy:

  • numer umowy;
  • data zawarcia umowy;
  • podmiot, z którym umowa została zawarta.
 • Adres korespondencyjny spółki:

  Ultimo S.A.
  ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław

Wnioski i oświadczenia

Informacje o śmierci osoby zadłużonej

×

Prosimy o podanie informacji, czy jest Pani/Pan spadkobiercą i posiada dokument potwierdzający ten fakt (postanowienie sądu lub akt notarialny).

 • Jeśli tak, to prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego nabycie bądź odrzucenie spadku.
 • Jeśli nie i kontaktuje się Pani/Pan z nami jako osoba, która nie posiada dokumentu potwierdzającego nabycie spadku, a z mocy ustawy lub testamentu zobowiązana/ny jest Pani/Pan do spłaty zadłużenia, prosimy pobrać, wypełnić i własnoręcznie podpisać umowę przystąpienia do długu, a następnie odesłać na adres korespondencyjny Ultimo.

Oświadczenie o odstąpieniu od ugody

×

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UGODY     

W terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty jej zawarcia, mają Państwo prawo odstąpić od umowy ugody. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli wysłanego:

 • pocztą tradycyjną na adres:

Ultimo S.A. 
ul. Szczytnicka 11
50-382 Wrocław

 • pocztą elektroniczną na adres: 

obsluga_klienta@ultimo.pl

Odstępując od umowy ugody, mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru oświadczenia (plik PDF do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia, należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem ww. 14-dniowego terminu.

Przystąpienie do długu

×

Przystępującym do długu może być członek rodziny Klienta lub osoba trzecia. W każdym z tych przypadków Klient bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w procesie przystąpienia.

Prosimy pobrać, wypełnić i własnoręcznie podpisać dostępny wzór, a następnie odesłać na adres: 

Ultimo S.A.
ul. Szczytnicka 11
50-382 Wrocław

 

Wniosek o przesłanie kopii dokumentów

×

Prosimy, aby we wniosku wymienić oczekiwane przez Państwa kopie dokumentów.

Wniosek o przesłanie informacji dotyczących zadłużenia

×

Prosimy, aby we wniosku wymienić, jakich informacji o zadłużeniu Państwo oczekują.

Wniosek o przesłanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia

×

Prosimy, aby we wniosku wskazać spłacone zobowiązanie.

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

×

Prosimy, aby we wniosku przedstawić propozycję spłaty zadłużenia oraz załączyć dokumenty potwierdzające aktualną sytuację materialną.

Wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

×

Prosimy podać powód, dla którego działania mają zostać zawieszone oraz załączyć dokumenty potwierdzające zaistniałe okoliczności oraz aktualną sytuację materialną.

Wniosek o zmianę danych do kontaktu

×

Prosimy o szczegółowe określenie aktualnych danych teleadresowych do kontaktu z Państwem.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnictwa

×

Prosimy o pobranie wzoru pełnomocnictwa, czytelne wypełnienie, a następnie przesłanie dokumentu pocztą tradycyjną na adres:

Ultimo S. A.
ul. Szczytnicka 11
50-382 Wrocław

Składanie i rozpatrywanie reklamacji

Jak złożyć reklamację?

×

Każdy z naszych Klientów, ma możliwość złożenia reklamacji oraz przedstawienia nam swoich wątpliwości w formie pisemnej. 
 
Reklamacje składać można:

 • pisemnie na adres: Ultimo S.A.; ul. Szczytnicka 11; 50 - 382; Wrocław
 • osobiście, w siedzibie Spółki przy ulicy Szczytnickiej 11, 50 - 382 we Wrocławiu
 • elektronicznie na adres mailowy: obsluga_klienta@ultimo.pl 
 • po zalogowaniu na portalu obsługi zadłużenia eUltimo
   

Terminy rozpatrywania reklamacji i tryb odpowiedzi

×
 • Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pisemnie - odpowiedź na reklamację zostanie udzielona odpowiednio do sposobu złożenia reklamacji, czyli w postaci tradycyjnej (papierowej), pocztą elektroniczną lub poprzez portal obsługi zadłużenia eUltimo, chyba że Klient wyraźnie wskaże preferowaną formę odpowiedzi.
 • W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne 30 dni, czyli maksymalnie do dni 60 od daty otrzymania reklamacji, o którym to fakcie Klient zostanie poinformowany pisemnie.
   

Rodzaje reklamacji

Kwestionowanie istnienia zadłużenia

×
 • Prosimy o podanie danych personalnych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL) oraz danych dotyczących zadłużenia: numer umowy, data zawarcia, Podmiot, z którym umowa została zawarta, ewentualnie numer sprawy Ultimo S. A.
 • Prosimy o przekazanie informacji dotyczących powodu kwestionowania istnienia długu oraz załączenie dokumentów, które potwierdzałyby Państwa stanowisko (dowody wpłaty, pismo potwierdzające spłatę zadłużenia od Podmiotu z którym umowa była zawierana, dokumenty potwierdzające utratę dokumentów tożsamości, dokumenty potwierdzające zgłoszenie faktu utraty dokumentów na Policję; wszelkie dokumenty potwierdzające fakt ewentualnego oszustwa mającego miejsce przy zawarciu przedmiotowej umowy).

Kwestionowanie kwoty zadłużenia

×
 • Prosimy o podanie danych personalnych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL) oraz danych dotyczących zadłużenia: numer umowy, data zawarcia, Podmiot z którym umowa została zawarta, ewentualnie numer sprawy Ultimo S.A.
 • Prosimy o przekazanie informacji dotyczących powodu kwestionowania kwoty długu oraz załączenie dokumentów, które potwierdzałyby Państwa stanowisko (dowody wpłaty, pismo potwierdzające spłatę zadłużenia od Podmiotu z którym umowa była zawierana, wszelkie dokumenty mogące potwierdzić Państwa stanowisko w sprawie).

Kwestionowanie sposobu prowadzenia działań windykacyjnych

×
 • Prosimy o podanie danych personalnych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL) oraz danych dotyczących zadłużenia: numer umowy, data zawarcia, Podmiot z którym umowa została zawarta, ewentualnie numer sprawy Ultimo S.A.
 • Prosimy o przekazanie informacji dotyczących powodu kwestionowania sposobu prowadzenia działań windykacyjnych, określenie powodu złożenia skargi; jeśli skarga dotyczy pracownika prosimy o podanie daty rozmowy z pracownikiem, ewentualnie godzinę oraz imię i nazwisko pracownika.

Błędne dane w Biurze Informacji Gospodarczej

×
 • Prosimy o podanie danych personalnych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL) oraz danych dotyczących zadłużenia: numer umowy, data zawarcia, Podmiot z którym umowa została zawarta, ewentualnie numer sprawy Ultimo S.A.
 • Prosimy o przekazanie informacji, w którym Biurze Informacji Gospodarczej znalezione zostały błędne dane, które są błędne i jak należy je skorygować.

Wybierz, jak chcesz się z nami dogadać

Rozmowa to pierwszy krok do znalezienia pomocy, dlatego zadzwoń, wyślij e-mail lub odezwij się do nas na czacie.

Zadzwoń do nas

Wolisz bardziej bezpośredni
kontakt? Zadzwoń i porozmawiaj
z naszym doradcą!

800 804 904 *  >> * bezpłatna infolinia
(również z tel. komórkowych)

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania sądowego, zadzwoń:

+ 48 71 358 16 38
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego, zadzwoń:

+ 48 71 323 47 90
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli chcesz się skontaktować w sprawie upadłości konsumenckiej, zadzwoń lub wyślij wiadomość:

+48 739 190 255 lub +48 451 060 478
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Wyślij wiadomość

Napisz e-mail do specjalisty na adres: obsluga_klienta@ultimo.pl lub skorzystaj z formularza.

FORMULARZ >>

Napisz do doradcy

Nasi konsultanci czekają
na Twoją wiadomość
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 20:00.

ROZPOCZNIJ CZAT >>

Spłacaj dług przez internet

Dzięki wiarygodnemu portalowi
obsługi zadłużenia eUltimo możesz
szybko, bezpiecznie i wygodnie
spłacić dług.

eULTIMO >>
eUltimo – logotyp

Dogadajmy się
online:

Szybko, bezpiecznie
i wygodnie