SPŁACAJ DŁUG PRZEZ INTERNET  >>

lub skontaktuj się z nami

CZAT Z KONSULTANTEM >> FORMULARZ KONTAKTOWY >>

*Numer jest bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Ultimo Wnioski i reklamacje

Wnioski i reklamacje

Chcemy Państwu pomagać na każdym etapie wychodzenia z zadłużenia, dlatego podpowiadamy, jak złożyć wnioski oraz udostępniamy gotowe wzory pism.

 1. Jak złożyć wniosek
 2. Wnioski i oświadczenia
 3. Składanie i rozpatrywanie reklamacji
 4. Rodzaje reklamacji

Jak złożyć wniosek

Wszystkich Klientów zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod bezpłatnym numerem infolinii 800 804 904 lub poprzez portal obsługi zadłużenia www.eUltimo.pl.

Jeśli chcą Państwo zwrócić się do Wierzyciela z wnioskiem lub z reklamacją, prosimy umieścić w piśmie następujące dane:

 • Dane personalne:

  • imię i nazwisko;
  • PESEL;
  • adres zameldowania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer);
  • adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer);
  • numer telefonu do kontaktu.
 • Dane dotyczące sprawy:

  • numer umowy;
  • data zawarcia umowy;
  • podmiot, z którym umowa została zawarta.
 • Adres korespondencyjny spółki:

  Ultimo S.A.
  ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław

Wnioski i oświadczenia

Informacje o śmierci osoby zadłużonej

×

Prosimy o podanie informacji, czy jest Pani/Pan spadkobiercą i posiada dokument potwierdzający ten fakt (postanowienie sądu lub akt notarialny).

 • Jeśli tak, to prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego nabycie bądź odrzucenie spadku.
 • Jeśli nie i kontaktuje się Pani/Pan z nami jako osoba, która nie posiada dokumentu potwierdzającego nabycie spadku, a z mocy ustawy lub testamentu zobowiązana/ny jest Pani/Pan do spłaty zadłużenia, prosimy pobrać, wypełnić i własnoręcznie podpisać umowę przystąpienia do długu, a następnie odesłać na adres korespondencyjny Ultimo.

Oświadczenie o odstąpieniu od ugody

×

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UGODY     

W terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty jej zawarcia, mają Państwo prawo odstąpić od umowy ugody. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli wysłanego:

 • pocztą tradycyjną na adres:

Ultimo S.A. 
ul. Szczytnicka 11
50-382 Wrocław

 • pocztą elektroniczną na adres: 

obsluga_klienta@ultimo.pl

Odstępując od umowy ugody, mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru oświadczenia (plik PDF do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia, należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem ww. 14-dniowego terminu.

Przystąpienie do długu

×

Przystępującym do długu może być członek rodziny Klienta lub osoba trzecia. W każdym z tych przypadków Klient bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w procesie przystąpienia.

Prosimy pobrać, wypełnić i własnoręcznie podpisać dostępny wzór, a następnie odesłać na adres: 

Ultimo S.A.
ul. Szczytnicka 11
50-382 Wrocław

 

Wniosek o przesłanie kopii dokumentów

×

Prosimy, aby we wniosku wymienić oczekiwane przez Państwa kopie dokumentów.

Wniosek o przesłanie informacji dotyczących zadłużenia

×

Prosimy, aby we wniosku wymienić, jakich informacji o zadłużeniu Państwo oczekują.

Wniosek o przesłanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia

×

Prosimy, aby we wniosku wskazać spłacone zobowiązanie.

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

×

Prosimy, aby we wniosku przedstawić propozycję spłaty zadłużenia oraz załączyć dokumenty potwierdzające aktualną sytuację materialną.

Wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

×

Prosimy podać powód, dla którego działania mają zostać zawieszone oraz załączyć dokumenty potwierdzające zaistniałe okoliczności oraz aktualną sytuację materialną.

Wniosek o zmianę danych do kontaktu

×

Prosimy o szczegółowe określenie aktualnych danych teleadresowych do kontaktu z Państwem.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnictwa

×

Prosimy o pobranie wzoru pełnomocnictwa, czytelne wypełnienie, a następnie przesłanie dokumentu pocztą tradycyjną na adres:

Ultimo S. A.
ul. Szczytnicka 11
50-382 Wrocław

Zgoda na przetwarzanie danych dotyczących szczególnie trudnej sytuacji

Składanie i rozpatrywanie reklamacji

Jak złożyć reklamację?

×

Każdy z naszych Klientów, ma możliwość złożenia reklamacji oraz przedstawienia nam swoich wątpliwości w formie pisemnej. 
 
Reklamacje składać można:

 • pisemnie na adres: Ultimo S.A.; ul. Szczytnicka 11; 50 - 382; Wrocław;
 • elektronicznie na adres mailowy: obsluga_klienta@ultimo.pl;
 • po zalogowaniu na portalu obsługi zadłużenia eUltimo.
   

Terminy rozpatrywania reklamacji i tryb odpowiedzi

×
 • Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pisemnie - odpowiedź na reklamację zostanie udzielona odpowiednio do sposobu złożenia reklamacji, czyli w postaci tradycyjnej (papierowej), pocztą elektroniczną lub poprzez portal obsługi zadłużenia eUltimo, chyba że Klient wyraźnie wskaże preferowaną formę odpowiedzi.
 • W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne 30 dni, czyli maksymalnie do dni 60 od daty otrzymania reklamacji, o którym to fakcie Klient zostanie poinformowany pisemnie.
   

Rodzaje reklamacji

Kwestionowanie istnienia zadłużenia

×
 • Prosimy o podanie danych personalnych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL) oraz danych dotyczących zadłużenia: numer umowy, data zawarcia, Podmiot, z którym umowa została zawarta, ewentualnie numer sprawy Ultimo S. A.
 • Prosimy o przekazanie informacji dotyczących powodu kwestionowania istnienia długu oraz załączenie dokumentów, które potwierdzałyby Państwa stanowisko (dowody wpłaty, pismo potwierdzające spłatę zadłużenia od Podmiotu z którym umowa była zawierana, dokumenty potwierdzające utratę dokumentów tożsamości, dokumenty potwierdzające zgłoszenie faktu utraty dokumentów na Policję; wszelkie dokumenty potwierdzające fakt ewentualnego oszustwa mającego miejsce przy zawarciu przedmiotowej umowy).

Kwestionowanie kwoty zadłużenia

×
 • Prosimy o podanie danych personalnych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL) oraz danych dotyczących zadłużenia: numer umowy, data zawarcia, Podmiot z którym umowa została zawarta, ewentualnie numer sprawy Ultimo S.A.
 • Prosimy o przekazanie informacji dotyczących powodu kwestionowania kwoty długu oraz załączenie dokumentów, które potwierdzałyby Państwa stanowisko (dowody wpłaty, pismo potwierdzające spłatę zadłużenia od Podmiotu z którym umowa była zawierana, wszelkie dokumenty mogące potwierdzić Państwa stanowisko w sprawie).

Kwestionowanie sposobu prowadzenia działań windykacyjnych

×
 • Prosimy o podanie danych personalnych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL) oraz danych dotyczących zadłużenia: numer umowy, data zawarcia, Podmiot z którym umowa została zawarta, ewentualnie numer sprawy Ultimo S.A.
 • Prosimy o przekazanie informacji dotyczących powodu kwestionowania sposobu prowadzenia działań windykacyjnych, określenie powodu złożenia skargi; jeśli skarga dotyczy pracownika prosimy o podanie daty rozmowy z pracownikiem, ewentualnie godzinę oraz imię i nazwisko pracownika.

Błędne dane w Biurze Informacji Gospodarczej

×
 • Prosimy o podanie danych personalnych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL) oraz danych dotyczących zadłużenia: numer umowy, data zawarcia, Podmiot z którym umowa została zawarta, ewentualnie numer sprawy Ultimo S.A.
 • Prosimy o przekazanie informacji, w którym Biurze Informacji Gospodarczej znalezione zostały błędne dane, które są błędne i jak należy je skorygować.

Wybierz, jak chcesz się z nami dogadać

Rozmowa to pierwszy krok do znalezienia pomocy, dlatego zadzwoń, wyślij e-mail lub odezwij się do nas na czacie.

Zadzwoń do nas

Wolisz bardziej bezpośredni
kontakt? Zadzwoń i porozmawiaj
z naszym doradcą!

800 804 904 *  >> * bezpłatna infolinia
(również z tel. komórkowych)

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania sądowego, zadzwoń:

+ 48 71 358 16 38
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego, zadzwoń:

+ 48 71 323 47 90
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli chcesz się skontaktować w sprawie upadłości konsumenckiej, zadzwoń lub wyślij wiadomość:

+48 739 190 255 lub +48 451 060 478
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Wyślij wiadomość

Napisz e-mail do specjalisty na adres: obsluga_klienta@ultimo.pl lub skorzystaj z formularza.

FORMULARZ >>

Napisz do doradcy

Nasi konsultanci czekają
na Twoją wiadomość
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 18:00.

ROZPOCZNIJ CZAT >>

Spłacaj dług przez internet

Dzięki wiarygodnemu portalowi
obsługi zadłużenia eUltimo możesz
szybko, bezpiecznie i wygodnie
spłacić dług.

eULTIMO >>
eUltimo – logotyp

Dogadajmy się
online:

Szybko, bezpiecznie
i wygodnie