SPŁACAJ DŁUG PRZEZ INTERNET  >>

lub skontaktuj się z nami

CZAT Z KONSULTANTEM >> FORMULARZ KONTAKTOWY >>

*Numer jest bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Definicje

Definicje

Poznaj najważniejsze definicje związane z problemem zadłużenia.

Biuro informacji gospodarczej (BIG)

×

Jest to podmiot, działający na podstawie ustawy*, który gromadzi, przechowuje i udostępnia dane o zobowiązaniach nierzetelnych dłużników. BIG-i mogą również gromadzić dane pozytywne na temat płatników, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania.

*/ Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Biuro informacji kredytowej (BIK)

×

To instytucja utworzona na podstawie prawa bankowego*, której zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów, m.in. banków, SKOK-ów oraz firm pożyczkowych w zakresie niezbędnym m.in. do oceny zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego przez te podmioty.

*/ art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Cesja wierzytelności

×

Polega na przeniesieniu uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi do żądania spełnienia świadczenia przez dłużnika na nowego wierzyciela (nabywcę wierzytelności). W tym celu strony zawierają umowę.

Dług

×

To pieniężne lub rzeczowe świadczenie, które dłużnik powinien spełnić na rzecz wierzyciela, wynikające ze stosunku zobowiązaniowego (np. obowiązek zapłaty raty z tytułu z zawartej umowy pożyczki).

Dłużnik

×

To osoba zobowiązana do spełnienia określonego świadczenia wobec innej osoby (wierzyciela).

Doradca klienta w firmie windykacyjnej

×

Jest to osoba dedykowana do kontaktu z osobą zadłużoną w sprawie spłaty długu, który jest obsługiwany przez firmę windykacyjną. Do jego zadań należy weryfikacja osoby, z którą rozmawia, aby nie omawiać sprawy z osobą nieuprawnioną do kontaktu oraz wypracowanie polubownego rozwiązania kwestii zadłużenia. Doradca najczęściej proponuje zawarcie ugody - na korzystne dla Klienta raty lub przypomina o nadchodzącej lub zaległej płatności.

Doradca terenowy w firmie windykacyjnej

×

To osoba, która podczas osobistej wizyty u Klienta, w miejscu zamieszkania doradzi, w jaki sposób najkorzystniej rozwiązać swoje problemy finansowe. W trakcie spotkania z doradcą terenowym, Klient może zawrzeć porozumienie, czyli ugodę dopasowaną do aktualnej sytuacji finansowej. Dzięki wizycie doradcy terenowego, Klient bez wychodzenia z domu rozwiąże swoje problemy związane z zadłużeniem.

Hipoteka

×

To ograniczone prawo rzeczowe, które daje wierzycielowi, na rzecz którego zostało ujawnione w księdze wieczystej, zabezpieczenie na nieruchomości na wypadek niespłacenia przez dłużnika zobowiązania. Hipoteka powstaje z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej właściwej dla danej nieruchomości, a wygasa po spłacie zobowiązania, które zostało zabezpieczone hipoteką.

Komornik

×

To funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, ściągający m.in. należności pieniężne poprzez zajęcie majątku, wynagrodzenia i praw majątkowych dłużnika na podstawie tytułów wykonawczych (m.in. orzeczeń sądów) i pod kontrolą sądu.

Odsetki

×

Odsetki są wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału (tzw. odsetki kapitałowe). Zgodnie z treścią artykułu 359 Kodeksu cywilnego należą się tylko wtedy, gdy wynika to z czynności prawnych lub z ustawy, z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.

Odsetki za opóźnienie

×

Należą się wierzycielowi w przypadku opóźnienia się dłużnika w spłacie świadczenia pieniężnego. Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie. Kodeks cywilny określa maksymalną wysokość odsetek, zarówno kapitałowych (odsetki maksymalne), jak również odsetek za opóźnienie (maksymalne odsetki za opóźnienie).

Osoba zadłużona (Klient Ultimo)

×

Może być to osoba prawna lub fizyczna, która jest zobowiązana do uregulowania wobec innej osoby prawnej lub fizycznej (Wierzyciela) zobowiązania (długu) pieniężnego lub rzeczowego, wynikającego z istniejącego między nimi stosunku prawnego (np. umowy pożyczki).

Postępowanie komornicze (egzekucja komornicza)

×

Polega na zastosowaniu przez państwowe organy egzekucyjne (m.in. komornika) środków przymusu w celu wyegzekwowania świadczeń przysługujących wierzycielowi od osoby zadłużonej, wskazanych w tytule wykonawczym (np. orzeczeniu sądu).

Roszczenie

×

W prawie cywilnym oznacza uprawnienia żądania od oznaczonej osoby konkretnego świadczenia, np. jeżeli ktoś naruszy prawo własności, powstaje z tą chwilą określone roszczenie właściciela w stosunku do danej osoby.

Tytuł egzekucyjny

×

Dokument, który jasno określa, kto jest wierzycielem, a kto osoba zadłużoną. Tytuł egzekucyjny po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym, który stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Tytuł wykonawczy

×

To oficjalny dokument, który jest podstawą do wszczęcia i prowadzenia egzekucji.

Ugoda

×

Ugoda jest porozumieniem między stronami (klient–wierzyciel), na mocy której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego.

Wierzyciel pierwotny

×

To osoba lub podmiot, który przekazał bądź sprzedał dług na rzecz innego wierzyciela na podstawie umowy cesji wierzytelności.

Windykacja

×

To polubowne pozasądowe lub sądowe dochodzenie własności, uregulowane w obowiązujących przepisach prawa. Windykacja ma szerokie znaczenie, które obejmuje wszelkie pojmowane przez Wierzyciela działania, mające na celu zwrot należności przez osobę zobowiązaną do jej zwrotu (osobę zadłużoną).

Windykacja polubowna w Ultimo

×

Naszym priorytetem jest zawarcie z Klientem (osobą zadłużoną) porozumienia, udzielenie pomocy w spłacie zadłużenia, poprzez dopasowanie warunków spłaty do jego możliwości finansowych. Prowadzona przez nas windykacja polubowna nie generuje dla Klienta żadnych dodatkowych kosztów (poza odsetkami ustawowymi/umownymi), dlatego lepiej wstrzymać bieg sprawy właśnie na tym etapie i nie dopuścić do postępowania sądowego. Natomiast wszelkiego rodzaju działania, zmierzające do unikania kontaktu z nami, ignorowanie otrzymywanej korespondencji czy też brak reakcji na propozycje polubownego załatwienia sprawy, mogą spowodować, że windykacja wejdzie na drogę sądową.

Wierzyciel

×

To osoba fizyczna lub prawna uprawniona na podstawie powstałego zobowiązania (długu) do otrzymania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od osoby zadłużonej. Uprawnienie Wierzyciela to wierzytelność, a zobowiązanie osoby zadłużonej - dług.

Wierzytelność

×

To przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. W obrocie gospodarczym - wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnych tytułów, np. wypłaconych zaliczek, sprzedaży produktów, wykonanych robót i usług, rozliczeń z budżetem, pracownikami.

Zobacz również

Ulitmo Dla zadłużonych Bezpieczeństwo spłaty dlugów

Bezpieczeństwo spłaty długów

Przeczytaj, jak bezpiecznie spłacić zadłużenie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Ultimo Etyka windykacji

Etyka windykacji w Ultimo

W Ultimo przykładamy dużą wagę do standardów działania i jakości obsługi osób zadłużonych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wybierz, jak chcesz się z nami dogadać

Rozmowa to pierwszy krok do znalezienia pomocy, dlatego zadzwoń, wyślij e-mail lub odezwij się do nas na czacie.

Zadzwoń do nas

Wolisz bardziej bezpośredni
kontakt? Zadzwoń i porozmawiaj
z naszym doradcą!

800 804 904 *  >> * bezpłatna infolinia
(również z tel. komórkowych)

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania sądowego, zadzwoń:

+ 48 71 358 16 38
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego, zadzwoń:

+ 48 71 323 47 90
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli chcesz się skontaktować w sprawie upadłości konsumenckiej, zadzwoń lub wyślij wiadomość:

+48 739 190 255 lub +48 451 060 478
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Wyślij wiadomość

Napisz e-mail do specjalisty na adres: obsluga_klienta@ultimo.pl lub skorzystaj z formularza.

FORMULARZ >>

Napisz do doradcy

Nasi konsultanci czekają
na Twoją wiadomość
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 18:00.

ROZPOCZNIJ CZAT >>

Spłacaj dług przez internet

Dzięki wiarygodnemu portalowi
obsługi zadłużenia eUltimo możesz
szybko, bezpiecznie i wygodnie
spłacić dług.

eULTIMO >>
eUltimo – logotyp

Dogadajmy się
online:

Szybko, bezpiecznie
i wygodnie