Wnioski i reklamacje

Jeśli chcą Państwo zwrócić się do Wierzyciela z wnioskiem lub z reklamacją, prosimy umieścić w piśmie następujące dane:

1. Dane personalne:
  • imię i nazwisko
  • PESEL
  • adres zameldowania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer)
  • adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer)
  • numer telefonu do kontaktów

2. Dane dotyczące sprawy:
  • numer umowy
  • data zawarcia umowy
  • podmiot, z którym umowa została zawarta
Adres korespondencyjny spółki:

ULTIMO S.A.
ul. Braniborska 58–68
53 – 680 Wrocław

Rodzaje wniosków:

a) wniosek o przesłanie kopii dokumentów: 

-
prosimy wymienić oczekiwane dokumenty.

Plik do pobrania: Wniosek o kopie dokumentow.pdf
b) wniosek o rozłożenie długu na raty:

- prosimy przedstawić propozycję spłaty zadłużenia oraz   załączyć dokumenty potwierdzające aktualną sytuację materialną; z dołączeniem dokumentów łączy się konieczność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych wrażliwych.
 
Plik do pobrania: Zgoda na przetwarzanie danych wrazliwych.pdf

Plik do pobrania: Wniosek o rozlozenie dlugu na raty.pdf

c) wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych:

- prosimy podać powód dla którego działania mają zostać zawieszone oraz załączyć dokumenty potwierdzające zaistniałe okoliczności oraz aktualną sytuację materialną; z dołączeniem dokumentów łączy się konieczność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych wrażliwych.

Plik do pobrania: Zgoda na przetwarzanie danych wrazliwych.pdf
Plik do pobrania: Wniosek o zawieszenie dzialan windykacyjnych.pdf

d) wniosek o przesłanie informacji dotyczących zadłużenia:

- prosimy wymienić, jakich   informacji o zadłużeniu Państwo oczekują

Plik do pobrania: Wniosek o przeslanie informacji dotyczacych zadluzenia.pdf

e) wniosek o przesłanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia.

- prosimy wskazać spłacone zobowiązanie
 
Plik do pobrania: Wniosek o przeslanie zaswiadczenia o splacie zadluzenia.pdf
  
f) wniosek o prowadzenie korespondencji drogą mailową:

    - prosimy pobrać wzór upoważnienia, wypełnić oraz przesłać drogą pocztową na adres  
      ULTIMO S.A.

Plik do pobrania:  Upowaznienie do prowadzenia korespondencji droga mailowa.pdf

g) wniosek o zmianę danych do kontaktu:

    - prosimy o wyraźne określenie aktualnych danych teleadresowych do kontaktu z Państwem

Plik do pobrania:  Wniosek o zmiane danych do kontaktu.pdf

h) zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych:


    - w celu prowadzenia negocjacji finansowych zmierzających do spłaty Państwa zadłużenia prosimy o pobranie, a następnie wypełnienie formularza, w którym wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Plik do pobrania:  Zgoda na przetwarzanie danych wrazliwych.pdf

i) informacja o śmierci dłużnika:
    - prosimy o podanie  informacji czy jest Pani/Pan spadkobiercą i posiada dokument potwierdzający ten fakt (postanowienie sądu lub akt notarialny).

j) wniosek o ustanowienie Pełnomocnika:

    - pobrać wzór pełnomocnictwa, wypełnić, a następnie przesłać drogą pocztową na adres: ULTIMO S.A., ul. Braniborska 58 – 68, 53 – 680 Wrocław.

Plik do pobrania: Pełnomocnictwo.pdf

k) przystąpienie do długu:

    -
prosimy pobrać, wypełnić i własnoręczne podpisać: oświadczenie o przystąpieniu do długu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a następnie odesłać dokumenty oraz kserokopię dowodu osobistego na adres korespondencyjny ULTIMO S.A.

Plik do pobrania:  Umowa przystapienia do dlugu.pdf
Plik do pobrania: zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

l) oświadczenie o sytuacji finansowej klienta:

Plik do pobrania: Oswiadczenie o sytuacji finansowej klienta.pdf
 
 
Rodzaje reklamacji:

a) kwestionowanie istnienia zadłużenia:

- prosimy o podanie danych personalnych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL) oraz danych dotyczących zadłużenia: numer umowy, data zawarcia, Podmiot, z którym umowa została zawarta, ewentualnie numer sprawy ULTIMO S.A.;

- prosimy o przekazanie informacji dotyczących powodu kwestionowania istnienia długu oraz załączenie dokumentów, które potwierdzałyby Państwa stanowisko (dowody wpłaty, pismo potwierdzające spłatę zadłużenia od Podmiotu z którym umowa była zawierana, dokumenty potwierdzające utratę dokumentów tożsamości, dokumenty potwierdzające zgłoszenie faktu utraty dokumentów na Policję; wszelkie dokumenty potwierdzające fakt ewentualnego oszustwa mającego miejsce przy zawarciu przedmiotowej umowy)

b) kwestionowanie kwoty zadłużenia:
- prosimy o podanie danych personalnych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL) oraz danych dotyczących zadłużenia: numer umowy, data zawarcia, Podmiot z którym umowa została zawarta, ewentualnie numer sprawy ULTIMO S.A.;

- prosimy o przekazanie informacji dotyczących powodu kwestionowania kwoty długu oraz załączenie dokumentów, które potwierdzałyby Państwa stanowisko (dowody wpłaty, pismo potwierdzające spłatę zadłużenia od Podmiotu z którym umowa była zawierana, wszelkie dokumenty mogące potwierdzić Państwa stanowisko w sprawie)

c) kwestionowanie sposobu prowadzenia działań windykacyjnych:
- prosimy o podanie danych personalnych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL) oraz danych dotyczących zadłużenia: numer umowy, data zawarcia, Podmiot z którym umowa została zawarta, ewentualnie numer sprawy ULTIMO S.A.;

- prosimy o przekazanie informacji dotyczących powodu kwestionowania sposobu prowadzenia działań windykacyjnych, określenie powodu złożenia skargi; jeśli skarga dotyczy pracownika prosimy o podanie daty rozmowy z pracownikiem, ewentualnie godzinę oraz imię i nazwisko pracownika

d) błędne dane w biurze informacji gospodarczych:
- prosimy o podanie danych personalnych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL) oraz danych dotyczących zadłużenia: numer umowy, data zawarcia, Podmiot z którym umowa została zawarta, ewentualnie numer sprawy ULTIMO S.A.;

- prosimy o przekazanie informacji, w którym biurze informacji gospodarczych znalezione zostały błędne dane, które są błędne i jak ewentualnie należy je skorygować.